Masz mieszkanie?   
Polski / EURPLN
Language
Język
Polski
Currency
Waluta

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Підтримка українських біженців у Польщі.

12 marca weszła w życie specjalna ustawa o pomocy Ukraińcom, którzy uciekli do Polski na skutek rosyjskiej agresji. Ustawa obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. i reguluje sprawy pobytu obywateli Ukrainy w Polsce oraz dostępu do podstawowych świadczeń: pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i usług publicznych. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze założenia, instrukcje i informacje dla Ukraińców, którzy planują zostać w Polsce i w Katowicach.

[Переклад українською нижче]

Pozwolenie na pobyt i wiza

Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi mogą legalnie przebywać na terenie kraju do 18 miesięcy bez składania żadnych dodatkowych wniosków. Pobyt uznany jest za legalny, jeśli przybycie takiej osoby do Polski zostało zarejestrowane przez Straż Graniczną. 

Jeśli obywatel Ukrainy przybył już do Polski, ale nie został zarejestrowany, ma na to 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP i przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy.  

Ważne! Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, którym jest uznanie jego pobytu na terytorium Polski za legalne (chyba że posiada on: zezwolenie na pobyt stału, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany).

Nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski przysługuje mu również zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie jest wydawane na podstawie wniosku na okres 3 lat od dnia wydania decyzji. 

Obywatel Ukrainy, który otrzyma pozwolenie na pobyt czasowy, będzie mógł podjąć pracę bez konieczności posiadania odpowiedniego zezwolenia (więcej w punkcie 3). 

Obywatelowi Ukrainy, który przebywał legalnie na terenie Polski w dniu 24.02.2022 r., a jego wiza zakończyła się w okresie od 24.02.2022 r. wiza oraz zezwolenie na pobyt czasowy zostaje automatycznie przedłużone do 31.12.2022 r. Wszystkie wnioski są do pobrania na stronie: https://cudzoziemcy.gov.pl/en/files-to-download/

Numer PESEL

PESEL to numer identyfikacyjny, który posiada każdy obywatel Polski i osoba legalnie przebywająca w naszym kraju. Od 16 marca 2022 Ukraińcy również mogą o niego aplikować.

Jak dostać numer PESEL?

Wniosek o wydanie numeru PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy – w Katowicach jest to specjalnie w tym celu utworzony punktu w Urzędzie Stanu Cywilnego (adres w bazie u dołu artykułu).

Wniosek musi być złożony pisemnie, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo z pomocą pracownika urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Wniosek można wypełnić wcześniej. interaktywny wniosek, który można uzupełnić wcześniej, pobierając go z tej strony. Podczas składania wniosku pobrane zostaną odciski palców (odcisków nie pobiera się od dzieci które nie ukończyły 12. roku życia).

Dodatkowe wymagania:

 • do wniosku należy załączyć fotografię o wymiarach 35x45mm, spełniającą odpowiednie wymagania – fotograf będzie je znał, wystarczy poprosić go o zdjęcie “do dowodu”. Ustawa przewiduje, że organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy nieodpłatne wykonanie zdjęcia. Zweryfikuj, czy Twój urząd daje taką możliwość. W Katowicach póki co nie znaleźliśmy takiej informacji;
 • w urzędzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (może być nieważny, jeśli umożliwia ustalenie tożsamości). W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może to być też dokument potwierdzający urodzenie;
 • we wniosku można podać numer telefonu i adres e-mail – warto to zrobić, ponieważ wówczas zostanie nam automatycznie założony profil zaufany. Profil zaufany to metoda potwierdzania tożsamości, za pomocą której można załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Utworzony automatycznie profil zaufany zawiera adres e-mail i numer telefonu komórkowego wskazane we wniosku. Rekomendujemy gorąco to rozwiązanie!

Praca w Polsce

Ukraińcy przebywający legalnie w Polsce, a także posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, mogą pracować bez posiadania zezwolenia na pracę. 

Ważne! Przedsiębiorstwo, które zatrudni obywatela Ukrainy, musi w terminie 14 dni zgłosić to do odpowiedniego urzędu pracy lub przez portal praca.gov.pl. Niezgłoszenie pracownika w podanym terminie skutkuje brakiem zgody na pracę bez zezwolenia.

Obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Adres i godziny urzędowania Urzędu Pracy miasta Katowice znajduje się w bazie poniżej. 

Ukraińcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak Polacy. Jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.

Dostęp do edukacji

Edukacja podstawowa

Dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat) mogą bez problemu zostać przyjęte do polskiej szkoły na takich samych warunkach jak obywatele Polski, niezależnie od daty przyjazdu. Przyjęcie do szkoły jest możliwe podczas całego roku szkolnego, a ustalenie klasy odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Obywatele Ukrainy, którzy znają język polski (w mowie i w piśmie) będą mogli być zatrudnieni jako pomoc dla uczniów nieznających języka polskiego.

Studia wyższe

Studenci, którzy uciekli z Ukrainy z powodu wojny, są zwolnieni z opłat za złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształcenia w Polsce oraz posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach.

Jak kontynuować studia w Polsce?

 • obywatel Ukrainy może ubiegać się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki (na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej). Będzie mu mogła zostać również udzielona zapomoga; 
 • obywatel Polski lub Ukrainy, który 24.02.2022 był studentem ukraińskiej uczelnim może kontynuować swoją edukację, nawet jeśli nie posiada dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe;
 • opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku obcym pobiera się w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za kształcenie dotychczas ponoszonych w uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Dotyczy to studentów Polskich, studiujących na kierunkach medycznych.

Praca na uczelni wyższej

Obywatel Polski lub obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski legalnie, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., który oświadczy, że 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni/jednostce naukowej/PAN/instytucie badawczym/sieci Łukasiewicz bez przeprowadzenia konkursu.

Świadczenia dla Ukraińców

Ustawa przewiduje szereg świadczeń pomocowych dla uchodźców wojennych, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022. 

Jakie są najważniejsze i gdzie o nie wnioskować?

 • jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każdą osobę, która trafiła do Polski po 24 lutego na pokrycie pierwszych, najpilniejszych wydatków. O świadczenie takie należy wnioskować do właściwego urzędu miasta/gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej (adresy placówek katowickich znajdują się na końcu tego artykułu);
 • zasiłek rodzinny na utrzymanie dziecka do 24 roku życia (wniosek do właściwego urzędu gminy lub OPS);
 • świadczenia opiekuńcze na niepełnosprawne dziecko lub członka rodziny (wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);
 • btw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na urodzone dziecko oraz świadczenie rodzicielskie (dla matki lub ojca) przysługujące do roku po urodzeniu dziecka. Wynosi 1000 zł miesięcznie, wnioski należy składać we właściwym urzędzie miasta/gminy;
 • świadczenie “Dobry Start” dla rodziców dzieci w wieku szkolnym: wypłacane raz w roku, w wysokości 300 zł. Wniosek należy składać we właściwej siedzibie ZUS;
 • dofinansowanie do żłobka – tutaj można dostać maksymalnie 400 zł miesięcznie do 12 miesiąca życia dziecka. Wniosek również należy składać do ZUS;
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – to świadczenie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy w wysokości maksymalnie 12000 zł, wypłacane miesięcznie przez 1 rok lub 2 lata. Wniosek również składany jest w ZUS;
 • bezpłatna pomoc psychologiczna – środki na nią mają być zapewniane przez miasto/gminę, teraz można kontaktować się ze Stowarzyszeniem Psychologów Polskich poprzez wiadomość na Facebooku;
 • regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej mają również możliwość przyznania dodatkowych świadczeń (finansowych i nie), których kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wywiadu środowiskowego. Wnioskować należy do właściwego OPS;
 • uchodźcy mają również zapewniony w Polsce bezpłatny dostęp do służby zdrowia na takiej samej zasadzie jak obywatele Polski – czyli w placówkach publicznych. Należy jedynie posiadać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalność pobytu na terenie Polski.  Więcej o opiece zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Świadczenia dla osób goszczących uchodźców

Podmioty przyjmujące u siebie uciekinierów wojennych z terytorium Ukrainy (szczególnie prywatne gospodarstwa domowe), zapewniające im zakwaterowanie i wyżywienie, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne na ten cel.

Ile można dostać?

40 zł dziennie za każdą przyjmowaną osobę przez okres maksymalnie 60 dni (tj. max. 1200 zł).

Jak aplikować?

Stosowny wniosek należy zgłosić we właściwym dla siebie urzędzie miasta (gminy). Świadczenie wypłacane będzie po udzieleniu pomocy, a organy publiczne mogą kontrolować warunki, w jakich będzie świadczona pomoc.
Wniosek można pobrać tutaj.

WAŻNE ADRESY / ВАЖЛИВІ АДРЕСИ

Urząd Miasta Katowice

Biuro Obsługi Mieszkańców

 • Rynek 1, 40-098 Katowice
 • pon-śr: 7:30 – 15:30 / czw: 7:30 – 17:00 / pt: 7.30 – 14.00

Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach

 • Plac Wolności 12A, wejście od strony ul. Matejki
 • pon, czw 7:30-17:00 / wt, śr 7:30-15:30 / pt 07:30–14:00

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

 • ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice
 • pon-pt: 7:30 – 15.30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach

 • ul. Gen. J. L. Sowińskiego 2, 40-018 Katowice
 • pon: 8.00-17:00 / wt-pt: 8:00-15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 • ul. Jagiellońska 17, Katowice
 • pon: 7:30-17:00 / wt-pt: 7:30-15:30

Підтримка українських біженців у Польщі.

12 березня набув чинності спеціальний закон про допомогу українцям, які втекли до Польщі з України через напад Росії. Закон діє заднім числом, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він регулює законне перебування громадян України в Польщі, доступ до основних послуг: роботи, освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг. Нижче наведено найважливіші припущення, інструкції та інформація для українців, які планують залишитися в Катовіце.

Дозвіл на проживання та віза

Українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року, у зв’язку з воєнними діями можуть легально перебувати в Польщі до 18 місяців без додаткових документів. Перебування вважається законним, якщо воно було зареєстровано польською прикордонною службою при перетині польського кордону. Якщо громадянин України прибув до Польщі без реєстрації, він може перебувати в Польщі на законних підставах до 60 днів після перетину польського кордону (потрібно подати заяву до відповідного міського управління).

Важливо! Якщо громадянин України виїжджає з Польщі більше ніж на місяць, громадянин втрачає право на легальне перебування в Польщі (якщо не має: дозволу на постійне проживання, дозволу на довготривале проживання в ЄС, дозволу на тимчасове проживання, статусу біженця, додаткового захисту , дозвіл на допустиме перебування)

Не раніше ніж через 9 місяців після перетину польського кордону громадяни України можуть подати заяву на тимчасове проживання. Дозвіл видається на 3 роки з дня прийняття рішення.

Громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове проживання, зможуть працювати без отримання дозволу на роботу (докладніше в пункті 3).

Громадянам України, які легально перебували в Польщі 24 лютого 2022 року і термін дії його/її візи закінчився після 24 лютого 2022 року, отримають автоматичне продовження дії візи та дозволу на тимчасове проживання до 31 грудня 2022 року.Усі програми доступні тут: https://cudzoziemcy.gov.pl/en/files-to-download/

Номер PESEL

PESEL – це польський національний ідентифікаційний номер, його мають кожен поляк і всі легальні іноземці. Починаючи з 16 березня 2022 року на нього можуть подати заявку всі українці.

Як отримати номер PESEL?

 Заяву на номер PESEL необхідно подати особисто в мерії/районному управлінні – у Катовіце є спеціальний пункт, в Офісі цивільного стану, куди українці можуть звернутися (адреса в базі даних внизу статті) .

 Це буде паперова заява, з власноручним (і читабельним) підписом, її має заповнити заявник або за допомогою офісного працівника (на підставі даних, наданих заявником).

Заявку можна заповнити раніше, інтерактивну версію документа (яку можна заповнити онлайн) можна завантажити з цього сайту. При подачі заявки знімаються відбитки пальців (у дітей до 12 років відбитки пальців не беруть).

Додаткові вимоги:

 • необхідна фотографія розміром 35х45 мм; вона повинна відповідати конкретним вимогам.Фотограф їх знає, просто попросіть фотографію «ID-картки». Закон передбачає, що офіс міста/гміни (адміністративної одиниці) повинен надавати вам можливість безкоштовно сфотографуватися. У Катовіце ви можете взяти його безкоштовно у FotoExpress за адресою Rynek 1 (будівля Ратуші, вхід з вулиці Maja, 3);
 • в офісі необхідно буде підтвердити вашу особу проїзним документом, Картою поляка  або будь-яким іншим документом, який підтвердить вашу особу (його дійсність навіть може закінчитися, але документ дозволяє офісним працівникам підтвердити вашу особу ). Діти до 18 років можуть надати свідоцтво про народження;
 • у додатку можна вказати свій номер телефону та адресу електронної пошти – це чудовий варіант, оскільки він автоматично створює довірений профіль [profil zaufany], Profil zaufany – це метод підтвердження особи онлайн, який використовується для вирішення адміністративних питань через Інтернет. Profil zaufany створюється автоматично за допомогою програми PESEL і міститиме адресу електронної пошти та номер телефону, вказані в додатку. Ми дуже рекомендуємо це!

Робота в Польщі

Українці, які перебувають у Польщі на законних підставах або мають дозвіл на тимчасове проживання, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу.

Важливо! Підприємство, яке наймає громадян України, має повідомити про це в Бюро праці або через офіційний сайт: praca.gov.pl. Якщо вони цього не зроблять у визначений час, громадянин України працюватиме без дозволу. 

Громадяни України, які перебувають у Польщі на законних підставах, можуть зареєструватися в Бюро праці та стати на облік як безробітні чи особи, які шукають роботу. Адреса та години роботи Бюро праці в базі даних внизу статті.

Українці можуть створити власну фірму та працювати від свого імені на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Єдина вимога – мати номер PESEL.

Доступ до шкіл та університетів для українських студентів

Початкова освіта

 Діти віком від 7 до 18 років можуть відвідувати польську школу так само, як і польські діти. Вступ можливий у будь-який час протягом навчального року, а оцінка студентів залежить від навчання за кордоном.

Громадяни України, які знають польську (письмову та розмовну), можуть бути працевлаштовані як допоміжні вчителі для дітей, які не володіють польською мовою.

Вища освіта

Студенти, які втекли з України через війну, звільняються від сплати вступного внеску для визнання рівня їхньої освіти та права на продовження навчання.

Як продовжити навчання в Польщі?

 • Громадяни України можуть подати заявку на отримання гранту або студентського кредиту (на підставі довідки про фінансовий стан). Він/вона також матиме право на іншу фінансову допомогу;
 • українець або поляк, який на 24 лютого 2022 року був студентом українського університету, може продовжити навчання в Польщі навіть без академічної довідки;
 • плата за навчання в університеті, пов’язана із заочною формою навчання або навчанням іноземною мовою тут, у Польщі, не перевищуватиме оплату, яка раніше сплачувалися в Україні. Це також стосується польських студентів-медиків.

Робота у вищих навчальних закладах

Поляк чи українець, які втекли до Польщі з 24 лютого 2022 року та заявили, що працюють викладачем чи дослідником в Україні та мають необхідне професійне звання чи ступінь та відповідну кваліфікацію для зайняття посади, можуть бути працевлаштовані в польському університеті/академії /науково-дослідному інституті без стандартних процедур подачі заявок.

Фінансова підтримка українських біженців

 Згідно із законом, біженці, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на  економічні виплати у Польщі.

Які найважливіші переваги та як подати заявку?

 • одноразовий платіж у розмірі 300 злотих за кожну особу, яка втекла до Польщі для покриття перших, найневідкладніших витрат. Ви можете подати заяву в мерії вашого міста або в центрі соціального захисту (усі адреси Катовіце вказані нижче);
 • сімейна допомога на утримання дітей віком до 24 місяців (звернення до міської ради або центру соціального захисту населення);
 • допомога по догляду за дитиною-інвалідом або членом сім’ї (звернутися до ZUS – установи соціального страхування);
 • одноразова виплата 1000 злотих за новонародженого та батьківська допомога (матері чи батькові) 1000 злотих на місяць до досягнення дитиною 1 року (зверніться до вашої міської ради/управління соціального захисту);
 • допомога «Добрий старт» для дитини шкільного віку, що виплачується один раз на рік (звертатися до ZUS – Установа соціального страхування);
 • співфінансування дитячого садка – до 400 злотих на місяць до досягнення дитиною 12 місяців. Звертайтеся також до офісу ZUS;
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Родинний капітал) – допомога на дитину віком від 12 до 35 місяців у розмірі макс. 12000 злотих, виплачується щомісяця протягом 1 або 2 років. Звертайтеся також до офісу ZUS;
 • безкоштовна психологічна допомога – кошти надає місто. Наразі ви можете зв’язатися з Асоціацією польських психологів через повідомлення у Facebook; 
 • місцеві центри соціального забезпечення (польські MOPS) також мають ряд додаткових пільг (фінансових та інших), які надаються відповідно до потреб. Щоб подати заявку, відвідайте найближчий MOPS (дані центру Катовіце нижче); 
 • біженці також мають вільний доступ до польської системи охорони здоров’я, як і поляки, у державних медичних центрах та лікарнях. Єдина вимога – штамп польської прикордонної служби на проїзному документі (або довідка/довідка, видана польською прикордонною службою). Більше інформації про польську охорону здоров’я можна знайти тут.

Вигода для поляків, які приймають біженців

Подати заяву на отримання фінансової допомоги можуть фізичні та юридичні особи в Польщі, які забезпечують проживання та харчування українських біженців

Скільки?

40 злотих на день за кожну особу, що приймається, протягом максимум 60 днів (усього макс. 1200 злотих).

 Як подати заявку?

Заяву необхідно подати до мерії. Допомога виплачується лише після прийому біженця (ніколи наперед). Завантажити додаток можна тут.

Sprawdź także